Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Velkomen til Nasjonalmuseet – Arkitektur

Vi har alle eit grunnleggjande forhold til arkitektur i dei forskjellige miljøa vi beveger oss i, både ute og inne. Formidlingsprogrammet inviterer til utforsking av arkitekturen si utforming og betydning.

OMVISINGAR

Omvisingane er knytte til skiftande utstillingar eller faste tilbod. Omvisingane blir tilrettelagt etter alderstrinn og ønskje om tema. Varigheit: ca. 45 minutt. Vi kan ta imot skuleklasser med opptil 30 elevar, men vi anbefaler å kome i mindre grupper. Det vil gi større rom for samtale og dialog. Barnehagegrupper bør ikkje vere større enn 12 barn.

ATELIERET

Omvisingar kan kombinerast med aktivitetar i ateliereret. Her blir inntrykka frå omvisinga bearbeidde, og elevane arbeider praktisk med til dømes modellar, målestokk, konstruksjonsoppgåver, byplanlegging og anna. Omvising med atelier tek ca. 1,5–2 timar og tilpassast alle aldersgrupper.

FASTE TILBOD

Arkitekturvandring i Kvadraturen
Dei bevarte strukturane og bygningane frå den snart 400 år lange historia til Kvadraturen gjer området til ei fantastisk historiebok. Her er spora etter dansketida framleis tydelege. Christian IV grunnla byen Christiania i 1624 etter renessansen sine ideal om geometrisk orden, og strøket skil seg ut både på kartet og i terrenget med sine rette og breie gater. Her er også mange døme på korleis greske og romerske stilideal frå antikken blir gjenspegla i norsk arkitektur. Ei vandring i Kvadraturen er ei vandring i arkitekturhistorie frå 1600-talet og fram til i dag. 

Anbefalast for elevar frå 6. trinn og oppover. Elevoppgåver (pdf) passer best for elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Oppmøte: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3.

Kart frå 1658, Christiania (i dag Kvadraturen, Oslo)


Arkitektur 1:1

Ved Bankplassen i Kvadraturen ligg tre generasjonar bygningar for Norges Bank, med ca. 70 års tidsskilnad mellom kvart bygg. Elevane studerer, opplever og samanliknar bygningane og tidsepokene. Vandringa går føre seg både ute og inne og gir eit innblikk i norsk arkitektur knytt til historie og fokus på sjølve opplevinga av arkitektur. Ved å oppleve arkitekturen i full målestokk blir alle sansar aktivert.

Tilpassast alle trinn. Oppmøte: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3


Arkitekturvandring: Frå Slottet til Egertorget

På den korte strekninga frå Slottet til Egertorget går vi forbi mange interessante bygg som kvar for seg fortel sin del av arkitekturhistoria. Langs Karl Johan ligg dei viktige bygningane frå nasjonsbyggingsperioden etter 1814. Korleis ser bygningane ut og kva tanker, idear og historiske forhold har påverka utforminga? Vi ser på byplanmessige grep, stilhistoriske periodar, arkitektur tilpassa staden og mykje meir. Arkitekturvandringa startar ved eit av symbola på Noreg sitt sjølvstende: Det kongelege slott. Vidare held vi fram vandringa til Universitetet, langs Karl Johan-kvartalet og til Stortinget med avslutning på Egertorget, der ein av byens flottaste forretningsgardar ligg.

Frammøte: framfor Slottet ved Karl Johan-statuen

Anbefalast for elevar frå 6. steg og oppover. Elevoppgåver (pdf) passar best for elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule.


Sansane

Kan huset snakke? Fortel huset sine lydar oss noko? Vi snakkar om lyd og høyrer på lyden i ulike rom. Vi snakkar om romkjensle og lagar nokre større og mindre rom som vi kryp inn i. Vi aktiverer berøringssansen ved å ta på ulike veggar og å snakke om kalde og varme materialar. Gjennom å bruke spegel kan vi sjå huset på ein ny måte. Vi kan også kjenne etter om huset har ei ega lukt. Det er museumsbygningen vi hovudsakleg fokuserer på. Barn opplever arkitektur med heile kroppen. Ved å oppleve arkitektur 1:1 blir alle sansane aktivert.

Tilbodet er tilpassa 4–5 åringane i barnehagen og småskuletrinnet i grunnskulen.

Last ned pdf

 

BESTILLING

Tlf.: 21 98 22 18 måndag–torsdag kl. 9–11 og 12–14
E-post: omvisninger@nasjonalmuseet.no.
Formidlingsansvarleg: Eli Solsrud

Sjå også vårt tilbod på vaksenopplæring