6.7_Hvem tror du at du er.jpg

Hvem tror du at du er?

Nasjonalgalleriets samlinger
Omvisning og atelier

Elevene blir med på en reise blant kunstverkene i Nasjonalgalleriets samling, fra antikken frem til modernismen. Vi ser hvordan ulike kroppsidealer er fremstilt i tidens ånd. Innblikk i kunsthistorien får elevene til å reflektere over vår tids ideal og iscenesettelse. Opplegget relaterer til skolens mål:

«Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har fremstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur.»

«Inspirasjon fra kunsthistorien, fra antikken og renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, danner utgangspunkt og referanse for elevenes fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer.»

I opplegget Hvem tror du at du er? undersøker vi hvordan kunstnere i ulike tider har fremstilt mennesker. Elevene blir med på en reise i tid. De stilles overfor spørsmål og undring og får mulighet til å reflektere over ulike tidsidealer i relasjon til dagens kroppsfremstilling. I formidlingen diskuterer vi også våre dagersselfiesom en type selvfremstilling. Finnes det en sammenheng mellom disse uformelle avbildninger og antikkens ideer om portretteringer?

I atelieret bruker vi erfaringene fra omvisningen som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur. Her arbeider elevene praktisk med skisser i kull og leire. Avslutningsvis diskuterer vi hva som ble til i møte med den historiske kunsten.

Tid: 2 timer
Klassetrinn: ungdomsskolen
Fag: samfunn, kunstfag, norsk, historie
Antall elever:
Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
Periode: fast tilbud

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  ungdomsskolen
 Fag:  samfunn, kunstfag, norsk, historie
 Antall elever:  kommer
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
 Periode:  fast tilbud