Utstillinger og aktiviteter

«Skrik» under lupen

Nasjonalgalleriet 30. november 201312. januar 2014

I høve Munch-året viser vi ei fokusutstilling basert på naturvitskapelege undersøkingar av Skrik i butikken i Nasjonalgalleriet. 

Utstillingen tar utgangspunkt i Munchs fire versjoner av maleriet Skrik, illustrert ved reproduksjoner i størrelsen 1:1. Nasjonalmuseets maleri fra 1893 er den første versjonen som viser Skrik-motivet fullt utviklet, og er det maleriet Munch stilte ut i årene mellom 1893 og 1910, da det ble ervervet av Nasjonalgalleriet. Maleriet og skissen på dets bakside er blitt fotografert med forskjellige teknikker som tydeliggjør Munchs bruk av malematerialer og maleriets tilstand i dag. Fotografiene er reprodusert i full størrelse.  
Utstillingen følges av et audiovisuelt program, der vi ser på motivets utvikling, undersøker maleriets oppbygning og Munchs maleteknikk. Maleriet bærer nå preg av kunstnerens noe harde håndtering og at det senere – bortsett fra et dramatisk tyveri i 1994 - nærmest har vært urørt av menneskehånd. Sprekkdannelser over det hele og avskallinger i partier viser at maleriet langsomt brytes ned og endres. Håndtering, klima og forurensning har hatt betydning, men også Munchs valg av materialer. – Hvor lenge vil vi ha Skrik i blant oss?

Utstillinga tek utgangspunkt i Munchs fire versjonar av måleriet Skrik, illustrert ved reproduksjonar i storleiken 1:1. Nasjonalmuseets måleri frå 1893 er den første versjonen som viser Skrik-motivet fullt utvikla, og er det måleriet Munch stilte ut i åra mellom 1893 og 1910, då det vart erverva av Nasjonalgalleriet. Måleriet og skissa på baksida er blitt fotografert med ulike teknikkar som tydeleggjer Munch sin bruk av målemateriale og tilstanden til måleriet i dag. Fotografia er reproduserte i full storleik.  

Utstillinga blir følgd av eit audiovisuelt program der vi ser på utviklinga til motivet, undersøker måleriet si oppbygging og måleteknikken til Munch. Måleriet ber no preg av den noko harde handteringa og at det seinare – bortsett frå eit dramatisk tjuveri i 1994 – nærast har vore urørt av menneskehand. Sprekkdanningar over det heile og avskalingar viser at måleriet langsamt blir brote ned og endra. Handtering, klima og forureining har hatt betydning, men også Munch sitt val av materiale. – Kor lenge vil vi ha Skrik blant oss?

NG_utsnitt_test3.jpg

Nasjonalgalleriet

Universitetsgata 13, Oslo