Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Forord

I Stortingsmelding nr. 22 Kjelder til kunnskap og oppleving (ABM-meldingen) fra 1999 ble ambisjonen om et samlet nybygg etablert som en av hovedforutsetningene for opprettelsen av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Med valget av forum artis ved arkitektfirmaet Kleihues + Schuwerk er dette målet konkretisert og et omfattende byggeprosjekt igangsatt.


Den nye strategiplanens tidsramme 2011–16 sammenfaller i hovedsak med forventet gjennomføring av byggeprosjektet. For Nasjonalmuseet definerer byggeprosjektet, og alle forventninger knyttet til dette, et hovedperspektiv for den nye planen.

Visjonen Vi bygger en ny fremtid for kunsten! gjelder både i faktisk og overført betydning. Vi skal bidra til et løft for hele det visuelle kunstfeltet i Norge gjennom den moderniseringen og virksomhetsutvidelsen det nye bygget åpner for, og ved det arbeidet vi legger ned i tiden frem til bygget står ferdig.

Museets samfunnsoppdrag definerer museets eksistensgrunnlag og ansvaret som ligger i å samle, bevare, utforske og formidle samlinger innenfor den norske og utenlandske kunsthistorien fra middelalderen frem til i dag. Oppdraget dreier seg også om hvordan vi skaper og tilrettelegger møtet mellom mennesket og kunsten.

Innenfor rammen av dette samfunnsoppdraget vil vi arbeide for å videreutvikle og styrke organisasjonskultur, ledelse, helhetstenkning, fellesskaps-følelse og gjennomføringsevne for på beste måte å ivareta alle museets oppgaver innad og overfor publikum.

Den overordnede strategiplanen er fulgt opp av delplaner som konkretiserer og presiserer planarbeidet innenfor museets ulike virksomhetsområder.

Audun Eckhoff
Direktør