Eksempler på formidlingsskjermer i samlingsutstillingen. Noen av disse viser filmer, mens andre er laget for interaktiv bruk.
Foto: Nasjonalmuseet

I det nye Nasjonalmuseet skal varierte digitale løsninger gi publikum flere perspektiver på kunst, arkitektur og design.

I den nye samlingsutstillingen til Nasjonalmuseet er formidlingen løftet fram som et sentralt kuratorisk grep, der den digitale formidlingen er utformet som en integrert del av utstillingen. Gjennom 48 formidlingsskjermer, syv lydinstallasjoner og 14 spesielle installasjoner, får publikum utforske kunsthistorier, kunstneriske metoder og utføre øvelser hvor publikum selv bidrar med eget skapende arbeid. Varierte digitale løsninger skal vekke følelser, pirre nysgjerrigheten og gi publikum flere perspektiver på kunst, arkitektur og design. Målet er å levendegjøre verkene i utstillingsrommene og å tilby publikum engasjerende, uventede og nyskapende opplevelser. I hvilken grad vi har lykkes med prosjektet vil først vise seg etter åpning i møte med publikum. I denne sammenhengen kan forskning gi verdifull innsikt.

person tegner på et nettbrett
Publikum inviteres til å tegne videre på verk i utstillingen. Tegningen kan sendes på epost eller til en skjerm i rommet.
Foto: Nasjonalmuseet

Praksisrelatert forskning

Den digitale formidlingen i samlingsutstilling støtter opp under de kuratoriske konseptene i rommene, samtidig som den utdyper fortellingene på andre måter enn tekst og kunstbaserte formidlingstiltak. Både innholdet og de digitale løsningene ble utviklet gjennom en demokratisk arbeidsmodell, hvor tverrfaglig samarbeid ble vektlagt. Kjernegrupper for utstillingsrommene ble satt sammen av kurator formidling, kurator samling, prosjektledere og ulike prosjektmedarbeidere. I samarbeid med ekstern leverandør har en egen multimediaredaksjon hatt det overordnede ansvaret for de digitale løsningene.

Både prosjektets tverrfaglige arbeidsmetode og bredden det presenterer innen digital formidling, er nyskapende. Siden undersøkelser av prosjektet har stor delingsverdi, har Team Digital formidling ved Nasjonalmuseet påbegynt en forskning. Gjennom bruk av praksisrelaterte forskningsmetoder (Engen, 2021) undersøker vi blant annet: Hvilket kunnskapssyn som ligger til grunn for arbeidet? Hvilke valg har vi tatt underveis og hvorfor? Og i hvilken grad prosjektet lykkes med å nå museets målsetning om å skape formidling som tilbyr noe til alle publikumsgrupper?

Veien videre: deling og utvikling

Nasjonalmuseets visjon er å gjøre kunsten tilgjengelig for alle og hver enkelt, og å reflektere samfunnet og tiden vi lever i. Gjennom forskning på den digitale formidlingen i den nye samlingsutstillingen ønsker vi å belyse dens relevans i tiden, erfaringer og tanker rundt vår rolle som kuratorer, det tverrfaglige samarbeidet bak resultatet og publikums mottagelse. Erfaringene vi sitter igjen med vil belyse i hvilken grad utviklingen av den digitale formidlingen, som en integrert del av samlingsutstillingen, fungerte tverrfaglig, pedagogisk og i tråd med museets visjon om inkludering. Ved å analysere brukertester gjennomført underveis i prosjektet og publikumsundersøkelser utført etter åpning, vil vi undersøke i hvilken grad den digitale formidlingen imøtekommer publikums behov, og tilbyr varierte arenaer for fordypning og interaksjon. Et sentralt spørsmål her er i hvilken grad den digitale formidlingen i Nasjonalmuseets nye samlingsutstilling gir publikum en delaktig rolle, eller om den fungerer mer som tradisjonell formidling hvor publikum er mottagere av museets budskap?

Nybrottsarbeid er krevende og digital formidling er i stadig utvikling. Prosessen med å utvikle den digitale formidlingen har lært oss mye om behovet for tydelige mandater, rolleforståelse i team og i museet, og publikumsbehov. Bruk av NABC-metoden (‘Need, approach, benefits, competition’ = en metode som setter brukerens behov i sentrum) har skapt en økt bevissthet rundt målgruppetenkning, og regelmessige brukertester har blitt et viktig redskap underveis. Gjennom å kartlegge det omfattende arbeidet som er blitt gjort, og dykke dypere ned i utvalgte eksempler, er målet å forbedre såkalt ‘best practice’. Ved å dokumentere, bevare og vise veien vi har gått, vil vi gjennom kommende publikasjoner og foredrag dele våre erfaringer, samtidig som vi gjennom en slik refleksiv prosess kan forbedre vår egen praksis.

Publikasjoner og foredrag

  • Ingvild Hammervoll, Lin Stafne-Pfisterer, Anne Qvale, Dimitra Christidou, Hilde Areng Skaara. 2022. Digital dissemination as part of a permanent exhibition. Conference presentation at Understanding Munch and the Art at the turn of the Centuries - Between the Museum and the Laboratory, MUNCHmuseet, 21st-23rd of March 2022, Oslo, Norway.
  • Ingvild Hammervoll, Lin Stafne-Pfisterer, Anne Qvale, Dimitra Christidou, Hilde Areng Skaara. 2021. Digital formidling – en syntese mellom fag, teknologi og publikumsbehov. Spreng grensene! Formidling blir forskning, 25.-26. november 2021. Oslo.
    Se foredraget på YouTube (presentasjon starter 01:07:25)

Referanser

  • Engen, L. (2021). Practice-led Research in the Art Museum: Research on Education Practices Led by the Practitioners. Nordic Journal of Art and Research, 10 (2). https://doi.org/10.7577/information.3769