• Redaktører: Janike Kampevold Larsen og Nina Frang Høyum
  • Tekst: Brita Brenna, Torild Gjesvik, Mari Hvattum, Janike Kampevold Larsen, Bjarne Rogan
  • 208 sider
  • Norsk og engelsk utgave
  • Utgitt av Forlaget Press AS i samarbeid med Nasjonalmuseet, Statens vegvesen og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • ISBN 978-82-7547-553-2 (norsk)
  • ISBN 978-82-7547-591-4 (engelsk)
  • Pris kr. 349,-

Den storslåtte naturen er Norges nasjonale stolthet. Men uten et godt utbygget veinett med dertil hørende rasteplasser og arkitektonisk utbygde og tilpassete utsiktspunkter vil ikke all denne naturen være tilgjengelig for folk flest. Nasjonale Turistvegers utbyggingsprosjekter av veinettet tilrettelegger for at mange kan ta del i opplevelsen av landskapet. Denne boken og utstillingen den er knyttet til, viser en 300 år lang utvikling, med maleres, tegneres og fotografers framstillinger av norske utsikter, sett fra veien.