Bakgrunn

Nasjonalmuseet følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold1 (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene. Prosessen beskrives i åpenhetslovens § 4

Loven spesifiserer at:

«aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». 

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Kravene til redegjørelsen er beskrevet i åpenhetslovens § 5

Nasjonalmuseets redegjørelse vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni fra og med 2023. Den vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Om Nasjonalmuseet og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Generelt

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert som en stiftelse 1. juli 2003. Stiftelsen utvikler, forvalter, forsker på, tilgjengeliggjør og formidler Norges største samling av kunst, arkitektur og design.  Stiftelsen driver museumsvirksomhet i Oslo, sender utstillinger på turné landet rundt, og har aktiviteter i utlandet. 

Stiftelsens formål og organisering

Nasjonalmuseet for kunst skal være en samorganisert museumsenhet for billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.  

Stiftelsen skal under sitt formål drive følgende virksomhet: 

 1. innsamling, dokumentasjon og bevaring av samlinger innenfor billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur
 2. forsknings og utviklingsarbeid innenfor institusjonens faglige ansvarsområder 
 3. utstillinger og andre formidlingsaktiviteter som ledd i arbeidet med å heve kunnskapen om og engasjementet for billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design
 4. ledelse og forvaltning av den samorganiserte museumsenheten 
  ansvar for budsjett og økonomistyring 
 5. ha arbeidsgiveransvaret for tilsatte i den samorganiserte museumsenheten 

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på best mulig måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjelder. Styret skal bestå av syv medlemmer, som hver har sitt personlige varamedlem. Medlemmer og varamedlemmer av stiftelsens styre utpekes for en funksjonsperiode på fire år. Ingen styremedlemmer kan ha en sammenhengende funksjonsperiode på mer enn åtte år. Styrets leder utpekes av Staten v/ansvarlig departement. Styret velger selv sin nestleder.

Styreleder er: Maria Moræus Hanssen

Retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er grunnleggende for Nasjonalmuseet, som i hovedsak finansieres av offentlige midler. Vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle dette styres gjennom våre etiske retningslinjer. 

Vi arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og mangfold, og for å hindre diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv, at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene, og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til mulige negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til både til egen og leverandørers virksomhet. I 2022 ble det ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en vesentlig størrelse, og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Etter første risikovurdering ser vi at våre største kjøp i høyrisikoproduktlisten er innenfor kategoriene mat og drikke, elektronikk og møbler. Disse innkjøpene har vært ute på anbud og fulgt lover og føringer (herunder lønns- og arbeidsforhold, samt krav til merkegodkjenning).  Vi har ikke funnet antydninger til brudd på menneskerettighetene i dette arbeidet. Vi har en stor leverandørmasse, og har begynt arbeidet med å redusere antall leverandører. Vi kjenner våre store leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.

For leverandører der vi i risikokartleggingen vil finne at vi ikke har tilstrekkelig informasjon, vil vi be om ytterligere dokumentasjon på hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves.

Vi har regelmessig dialog med våre store leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeid mot enhver form for diskriminering.

Risikoen for brudd knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden for våre produkter er per i dag vurdert til å være lav.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Vi kommuniserer forventningen om at våre leverandører følger UNGP og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandør, eller vesentlig risiko for slike brudd, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforeninger. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres.

Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med «aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven. Dette innebærer at:

 • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
 • Forpliktelsen og tilhørende retningslinjer forankres i selskapets styringssystem og rutiner
 • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til 
  gjennomføring
 • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det samme fra våre leverandører
 • Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven
 • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet
 • Etterlevelsen av våre etiske retningslinjer gjennomgås årlig 

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt Nasjonalmuseets på e-post.   

Se også 

Forbrukertilsynet
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper