Foto: Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

    

Generelle spørsmål

info@nasjonalmuseet.no
(+47) 21 98 20 00

Pb. 7014 St. Olavs plassN–0130 Oslo

Besøksadresser
Nasjonalmuseets hovedinngang og kafé: Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo
Bibliotek: Dronning Mauds gate 2, 0250 Oslo
Personalinngang: Dronning Mauds gate 4, 0250 Oslo
Nasjonalmuseet – Arkitektur: Bankplassen 3, 0151 Oslo

Billetter
billett@nasjonalmuseet.no

Presse
presse@nasjonalmuseet.no

Foto
photo@nasjonalmuseet.no

Nettbutikk
nettbutikk@nasjonalmuseet.no

Utleie
utleie@nasjonalmuseet.no

Omvisninger
omvisninger@nasjonalmuseet.no

Medlemskap
medlem@nasjonalmuseet.no

Kontakt en ansatt

Ahmed Umar, «Thawr, Thawra ثور, ثورة (Ox, revolution)», 2014.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Avdeling Samling

For et museum er det samlingen som er ryggraden. Å forvalte, formidle og forske på den er museets kjerneoppgave. Nasjonalmuseet har en samling på over 400 000 verk innenfor billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. De eldste verkene er nesten 3000 år, de nyeste bare noen måneder gamle.

Samlingen blir aldri komplett, men må være i stadig utvikling.

Samlingen skal representere dagens Norge, samt reflektere samfunnet og den tid vi lever i. En grunnleggende del av innsamlingsarbeidet er å undersøke samlingen og kartlegge skjevheter, hull og underrepresentasjon. Å fokusere på dem og det som av ulike grunner havnet i innsamlingens blindsoner er et pågående og viktig arbeid.

I Avdeling Samling forsker vi på samlingen,  formidler den i publikasjoner og utstillinger, og arbeider konsekvent med å få inn nye relevante verk i museets samling.

Ved siden av det direkte arbeidet med samlingen jobbes det også med utstillingsproduksjon. En del utstillinger har samlingen som utgangspunkt, mens andre utstillinger stiller seg mer fritt fra samlingen. Når vi planlegger utstillingsprogrammet jobber vi med å få til en god balanse av representativitet, nyskaping og samfunnsrelevans.

Avdeling Samling  består av stillingstypene Kurator utstilling og Samlingsmedarbeider. Vi jobber i teams, som fungerer som autonome  enheter.

Seksjon bibliotek og arkiv forvalter en omfattende samling kunsthistorisk litteratur og unike arkivalia knyttet til norsk kunst, Nasjonalmuseets kunstsamling og institusjonshistorie. Med sine samlinger og tjenester er biblioteket og dokumentasjonsarkivet en integrert del av museets samlingsforvaltning i bred forstand, og en grunnleggende ressurs for museets egen virksomhet og ekstern kunstfaglig forskning, undervisning og kunnskapsutvikling.

Nasjonalmuseets bibliotek og dokumentasjonsarkiv veileder og gir brukerstøtte til museets ansatte og øvrige eksterne brukere som forskere, studenter og fagmiljøer. Vi skal samtidig være en attraktiv og inkluderende møteplass for et bredere publikum, og skal imøtekomme alle kunst-, arkitektur- og designinteresserte.

Seksjonen har ansvar for å videreutvikle bibliotek- og arkivsamlingene i tråd med utarbeidede retningslinjer, og for sikring og bevaring, registrering, tilgjengeliggjøring, forskning og formidling av de samlinger seksjonen forvalter.

Seksjon Prosjektledelse har ansvar for prosjektledelse og -styring med særlig fokus på utstillingsprosjekter. Dette innebærer blant annet å lede de kreative prosessene i arbeidet med kunst-, arkitektur- og designfaglige prosjekter. Seksjonen har også ansvar for utvikling og nyskapning innen metodikk for utstillingsprosjekter, og til å bidra til økt kompetanse innen prosjektledelse i hele museet. Seksjonen utvikler og oppdaterer prosessbeskrivelser i Nasjonalmuseets Prosjekthåndbok. Seksjonen samarbeider med alle miljøer som bidrar i planlegging og gjennomføring av utstillingsprosjekter i Nasjonalmuseet.  

Generelle e-postadresser i avdelingen:

Bibliotek: biblioteket@nasjonalmuseet.no
Historisk arkiv: dokumentasjonsarkivet@nasjonalmuseet.no

Avdeling Samlingsforvaltning

Nasjonalmuseets samlingsforvaltning omfatter håndtering og transport av verk, magasinering, forebyggende konservering, konservering og restaurering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene samt montering av utstillinger.  Forvaltningen av museumssamlingene har som mål å sørge for at samlingene gjøres bredt tilgjengelig nå og i fremtiden og bevare kulturarven for fremtidige generasjoner i henhold til dagen profesjonelle standarder.   Forskning på museets samlinger er også en del av samlingsforvaltningen på Nasjonalmuseet.

Digital Samlingsforvaltning har et helhetlig perspektiv på dokumentasjon av samlingsforvaltning og knytter arbeidet opp mot nasjonale og internasjonale standarder og beste praksis hos ledende aktører. Hovedmålet er å tilrettelegge for forsvarlig dokumentasjon for ettertiden, både av samlingen og prosedyrene den inngår i.

Seksjon foto har ansvar for fotografering av kunstverk i Nasjonalmuseets samling, utstillingene, aktiviteter, arrangementer, til publikasjoner, presse og sosiale medier. Vi utfører også teknisk vitenskapelig fotografering som IR, UV og røntgenfotografering og 360° og 3D fotografering. Seksjon foto har også ansvaret for det analoge og digitale fotoarkivet og Nasjonalmuseets bildebyrå. Seksjonen er opptatt av innovasjon og utvikling for å ta i bruk ny teknologi for fotografering og formidling av samlingen og samarbeider tett med museer nasjonalt og internasjonalt.

Seksjon konservering har ansvar for bevaring av verk i Nasjonalmuseets samlinger slik at de vil være til glede for publikum nå og for fremtidige generasjoner. Vi jobber for å innsamle og formidle viten om verkenes tilblivelse, deres teknikk- og materialhistorikk og for å tilrettelegge for best mulig ivaretakelse av verkene over tid. Seksjon konservering forsker på samlingene, vi formidler forskningen og vi bidrar med vår viten til det internasjonale forskningsmiljø. Vi jobber for å være en aktiv og viktig part i konserveringsmiljøet nasjonalt og internasjonalt.         

Seksjon magasin og logistikk har ansvar for sikker, hensiktsmessig og kostnadseffektiv forvaltning av samlingen i museets magasiner. Håndtering, pakking og transport av kunst, både internt i Nasjonalmuseet og eksternt til museets samarbeidspartnere samt registrarfunksjoner for nyervervelser, utlån og innlån av verk faller under seksjonen ansvarsområde.  

Seksjon utstillingsteknikk er delaktig i alle museets utstillingsprosjekter ved planlegging, koordinering, produksjon og monteringsarbeid. I tillegg ivaretar seksjonen det løpende behov for innkjøp, drift og vedlikehold av teknisk utstyr til utstillingsprosjektene. Seksjonen har også ansvar for produksjon av Nasjonalmuseets utstillinger på turne program, samt drift og vedlikehold av produksjonsverkstedet i det nye museet.

 

foreldre med baby i vogn og bæresele utenfor museet
Babyvandring i Kvadraturen
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Avdeling Formidling og publikum

Avdeling Formidling og Publikum ønsker å skape situasjoner hvor kunst, arkitektur og design blir meningsfull i møte med publikum. Gjennom vår formidling vil vi legge til rette for møter og erfaringer som åpner for gjenkjennelse, forståelse og innsikt. Formidlingen ved Nasjonalmuseet trekker veksler på en rekke teoretiske perspektiver og fagdisipliner som pedagogikk, kunsthistorie og kunstnerisk praksis.

Formidlingen bygger på prinsipper om flerstemmighet, deltakelse og dialog. Vi skal åpne opp for læring, vi skal begeistre, inspirere, overraske og utfordre gjennom et rikt tilbud av formidlingsaktiviteter. Museet skal være et sted for kontemplasjon, fordypning og deltakelse – og en sosial møteplass som publikum føler tilhørighet med.

Seksjon Publikumsopplevelse har ansvar for publikumsreisen, digitale publikumstjenester, innhold og historiefortelling i digitale kanaler og en helhetlig tilnærming til design ved museet.

Seksjon Omvisning har ansvar for organisering og gjennomføring av alle museets omvisninger i tett samarbeid med Avdeling Formidling og Publikum. Organisering av omvisninger til barnehager, skoler og andre utdannelsesinstitusjoner er en sentral del av seksjonens arbeide, i tillegg til private grupper. Bestillinger av formidlingstilbud knyttet til museets publikumsverksteder går også gjennom seksjonen.

Seksjonen består av museets faste stab av omvisere og omvisningskoordinatorer som organiserer driften. Seksjonen arbeider for at publikum i alle aldre skal oppleve museets omvisninger som relevante, inspirerende og lærerike.

 

Samling produkter som notatblokk og blyanter med verk fra museets samling printet på produktene.
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Avdeling forretning og marked

Avdeling Forretning og marked har ansvaret for Nasjonalmuseets kommersielle funksjoner. Dette inkluderer salg av billetter, både fysisk og digitalt, drift av de kommersielle medlemsklubbene (Ordinært medlemskap eller Kunstforum 2020), butikkdrift (inkludert nettbutikk), utleie av lokaler (for eksempel til arrangementer, eller til foto- og filminnspilling) og servering og catering, i samarbeid med vår restaurantdriver Dugurd. Avdelingen er også ansvarlig for museets publikumsverter, og er kontaktpunkt for reiselivsnæringen. Avdelingen er også ansvarlig for all markedsføring av Nasjonalmuseets utstillinger og arrangementer.

Mennesker sitter i åpne båser i kontorlandskap
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Direktørens kontor og staber

Programansvarlig har ansvaret for å koordinere Nasjonalmuseets utstillinger, arrangementer og eventer for å sikre et helhetlig programtilbud i museet.

Partnerskapsansvarlig jobber med samarbeidsavtaler, private donasjoner, sponsing og strategiske samarbeid internasjonalt.  

Seniorrådgiver organisasjonsutvikling skal støtte og gi råd i overordnede HR-prosesser, virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling i Nasjonalmuseet. 

Forskning- og utviklingsansvarlig skal videreutvikle og løfte Nasjonalmuseets forskningsarbeid og -profil innenfor museets fagområder, både nasjonalt og internasjonalt.

Stab kommunikasjon har ansvaret for kontakt med presse og media, virksomhetskommunikasjon og internkommunikasjon.

 

Foto av det nye Nasjonalmuseet
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Avdeling Administrasjon

Administrasjonen i Nasjonalmuseet betegnes som støtteapparatet til organisasjonens kjernevirksomhet. Administrasjonen sikrer praktisk tilrettelegging innen: anskaffelser; regnskap; postmottak; arkivering; sentralbord; lønn og HR.

I tillegg ivaretar administrasjonen museets IT-funksjoner og digitaliseringsarbeid, samt legger til rette for gjennomføring av strategien og museets bærekraftsarbeid.

Sikkerhet, drift og administrativ støtte til styret er midlertidig plassert i «Avdeling Åpning 2022» i forbindelse med åpningen av det nye Nasjonalmuseet.

Generelle e-postadresser i avdelingen:

Regnskap: regnskap@nasjonalmuseet.no