§ 1 Stiftelsens navn og forretningssted

Stiftelsens navn er Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst. Stiftelsen er opprettet av Staten ved Kultur- og kirkedepartementet.

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Oslo.

§ 2 Stiftelsens formål

Nasjonalmuseet for kunst skal være en samorganisert museumsenhet for billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur basert på virksomheten i Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst, Kunstindustrimuseet i Oslo, Norsk Arkitekturmuseum, Riksutstillinger og eventuelle andre institusjoner som stiftelsen inngår avtale med.

Stiftelsen skal under sitt formål drive følgende virksomhet:
a) innsamling, dokumentasjon og bevaring av samlinger innenfor billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur
b) forsknings og utviklingsarbeid innenfor institusjonens faglige ansvarsområder
c) utstillinger og andre formidlingsaktiviteter som ledd i arbeidet med å heve kunnskapen om og engasjementet for billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design
d) ledelse og forvaltning av den samorganiserte museumsenheten
e) ansvar for budsjett og økonomistyring
f) ha arbeidsgiveransvaret for tilsatte i den samorganiserte museumsenheten

Grunnlaget for virksomheten skal være avtaler med staten og de øvrige institusjoner.

§ 3 Grunnkapital og finansiering

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 1.000.000.

Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra staten samt gjennom andre inntekter, tilskudd, bevilgninger, gaver og avkastning av egenkapital.

§ 4 Stiftelsens styre

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på best mulig måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjelder.

Styret skal bestå av syv medlemmer, som hver har sitt personlige varamedlem.

Medlemmer og varamedlemmer av stiftelsens styre utpekes for en funksjonsperiode på fire år. Ingen styremedlemmer kan ha en sammenhengende funksjonsperiode på mer enn åtte år.

Styrets leder utpekes av Staten v/ ansvarlig departement. Styret velger selv sin nestleder.

Styrets leder kaller inn til styremøter etter behov, men minst en gang hver tredje måned. Innkalling til ordinære styremøter skal skje skriftlig med minst en ukes varsel og med angivelse av dagsorden. Ethvert styremedlem eller daglig leder kan, med angivelse av ønsket dagsorden, kreve at det blir innkalt til styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

Har et styremedlem forfall skal varamedlemmet innkalles. Kopi av protokoll skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Styrets godtgjørelse fastsettes av Staten v/ ansvarlig departement.

§ 5 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder for stiftelsen på åremål og fastsetter vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår. Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelse av stiftelsen i hht. retningslinjer gitt av styret.

§ 6 Valg av styremedlemmer

Medlemmer til stiftelsens styre velges på følgende måte;
tre representanter utpekes av Staten v/ ansvarlig departement
en representant utpekes av Stiftelsen Arkitekturmuseet
en representant utpekes av Stiftelsen Kunstindustrimuseet i Oslo
to representanter utpekes av og blant de tilsatte ved Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst.

Personlig varamedlem for hvert styremedlem utpekes samtidig med oppnevnelse av styremedlemmene.

§ 7 Museumssamlinger

Stiftelsen har drifts- og forvaltningsansvar for museumssamlingene i henhold til de avtaler som stiftelsen inngår med staten, Stiftelsen Kunstindustrimuseet i Oslo, Stiftelsen Arkitekturmuseet og andre. Stiftelsen kan ikke avhende eller selge gjenstander i museumssamlingene.

§ 8 Regnskap og revisjon

Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor som oppnevnes av Staten v/ ansvarlig departement. Revidert regnskap og årsrapport for foregående år skal oversendes Staten v/ ansvarlig departement i henhold til de regler som departementet til enhver tid fastsetter.

§ 9 Omdanning av stiftelsen og overføring av formuen

Styret kan beslutte omdanning av stiftelsen etter stiftelseslovens regler. Vedtak om omdanning krever at to tredeler av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av saken, har stemt for. Før styret fatter vedtak om omdanning, skal staten v/ ansvarlig departement informeres.

Ved endring eller oppløsning av Nasjonalmuseet for kunst skal tilskudd som er gitt til forskning og utvikling disponeres rent faktisk i samsvar med formålet.