Modernismen rommer fleire stiluttrykk. Eksempler er art déco, funksjonalisme, Scandinavian design og popdesign. Ein fellesnemnar er det enkle formspråket med reine flater og stilisert dekor, som passa til dei industrielle nyvinningane og dei nye materiala. Perioden er prega av eit sosialt engasjement med nye idear om bustadreformer og god design for alle. Industrielle produksjonsmetodar skulle gjere det mogleg å lage vakre og rimelege kvardagsvarer. No blei design lagd vekt på som eit sentralt bindeledd mellom teknologi og kultur, mellom produksjon og konsum.