reindsyrhodeskaller henger tett i tett
Máret Ánne Sara, «Pile o´Sápmi Supreme», 2017
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 9.–13. august 2021
  • Norge rundt med Nasjonalmuseet – Samisk Høgskole i Kautokeino

Velkommen til visning av verket Pile o’Sápmi Supreme i Kautokeino!

Verket består av 400 reinhoder – rensket og montert sammen som en monumental, hengende billedvev. Som et teppe, eller et flagg, der to forskjellige fargenyanser på hodeskallene danner mønsterreferanser til det samiske flagget.

Máret Ánne Sara har skapt verket i protest mot norsk reindrifts- og arealpolitikk i Sápmi.

- Mot ranet og raseringen av våre landområder og tvangsslakting av våre rein, som kunstneren selv sier. Som mange andre mener hun det foregår en nykolonisering med fatale konsekvenser for samisk kultur.

Sara har jobbet med panneskutte reinhoder mens lillebroren, Jovsset Ante Sara, har stått i rettssak mot staten for å beskytte sine rein og familiens rettigheter mot tvangsslakting av deres reinflokk. Sara har reist opp verk av reinhoder utenfor tingretten i Tana, utenfor lagmannsretten i Tromsø og utenfor stortinget, i det saken gikk for Norges Høyesterett. Det vakte stor oppsikt da verket i 2017 ble vist på den internasjonale kunstmønstringen Documenta i Tyskland.

Pile o´ ´Sápmi Supreme handler om en forfinet, nærmest ugjenkjennelig kolonisering i skyggen av moderne demokrati og en tilsynelatende rettferdig rettsstat, sier Sara. Samtidig handler verket om retten til å utøve sin kultur, om retten til å verne om land, dyr, mennesker og rettigheter i Sápmi. Tittelen refererer til «pile o’ bones»: nedslaktningen av bøffelstammer i Nord-Amerika, utført av hvite kolonialister som en politisk strategi for å fordrive urbefolkningen fra deres områder og slik få tilgang til deres land.

Program

Mandag 9. august til torsdag 12. august (samme hver dag)
Kl 10:00 – 15:00 – Visning for publikum med formidler til stede ved verket.
Kl 15:00 – 16:00 - Vandring/omvisning som starter ved Pile o’Sápmi Supreme som avsluttes med visning av film av Maret Anne Sara på RiddoDuottarMuseat.

Fredag 13. august 
Artist talk med Máret Ánne Sara og Stina Högkvist, Nasjonalmuseets samlingsdirektør.
Musikkinnslag
Panelsamtale med Máret Ánne Sara, Beaskka Niillas, Mari Boine, Gunnvor Guttorm og Harald Gaski (moderator).

Detaljert program kommer

Antallet besøkende tilpasses gjeldende smittevernregler

Norge rundt med Nasjonalmuseet

Denne sommeren skal flere kjente verk fra Nasjonalmuseets samling reise Norge rundt og vises fram på steder som de har en spesiell tilknytning til. Alle landets fylker vil få besøk av kunst- eller designskatter. I noen tilfeller vises kunstverket på stedet der det ble skapt, mens i andre tilfeller er det motivet eller kunstneren som har en tilknytning til stedet.

Kunsten kommer hjem

Norge rundt med Nasjonalmuseet inngår i Kunsten kommer hjem, Nasjonalmuseets program for 2021. I løpet av året inviteres publikum til å oppleve sentrale verk fra museets samling på visningssteder som Kunstnernes Hus, Blaafarveværket, Dronning Sonja KunstStall og Teknisk Museum.

Máret Ánne Sara dáiddabargu Pile o´Sápmi Supreme (2017) galleda Sámi allaskuvlla Guovdageainnus

Dáiddabarggus leat 400 bohccooaivvi - ráidnejuvvon ja monterejuvvon oktii monumentála, šluŋkegovvagođusin. Dego rátnu, dahje leavga, mas dat iešguđet lágan ivdnesojut bohccooivviin ráhkadit sámi leavgga minsttarreferánssaid. Máret Ánne Sara lea ráhkadan dáiddabarggu vuosttildeame dihte norgga boazodoalu- ja areálapolitihka Sámis. - Vuosttildeapmi leago rievidit ja billistit min eananguovlluid ja min bohccuid bággonjuovvama dihte, nugo ieš dáiddár lohká. Nugo oallugat earát, de oaivvilda son ahte dáhpáhuvvá ođđakoloniseren mas leat katastrofalaš váikkuhusat sámi kultuvrii. Sara lea bargan gállobáhččojuvvon bohccooivviiguin dan botta unna vieljaš, Jovsset Ánte Sara, lea leamaš dikkis stáhta vuostá várjalan dihte iežas bohccuid ja bearraša vuoigatvuođaid iežaset ealu bággonjuovvama vuostá.

Sara lea ceggen boazooaivedahkosa Deanu diggegotti olggobeallái, Romssa lágamánnerievtti olggobeallái ja stuoradikki olggobeallái, dallego ášši čađahuvvui Norgga Alimusrievttis. Šattai stuora fuomášupmi go dáiddabargu 2017:s čájehuvvui internationála Documenta dáiddačájáhusas Duiskkas.

Pile o´'Sápmi Supreme lea čábbudahtton, measta juo dovdameahttun koloniseren ođđaáigásaš demokratiija suoivvanasas ja boasttooinnolaš vuoiggalaš riektestáhtas, lohká Sara. Seammás lea dáiddabargu dan birra ahte lea vuoigatvuohta  doaimmahit iežas kultuvrra, suodjalit eatnamiid, elliid, olbmuid ja vuoigatvuođaid Sámis. Namahus «pile o’ bones» referere: ollu goddimiidda Davvi- Amerihká buffalonálliin, čađahuvvon vilges kolonisttain mat politihkalaš strategiijain vuojehedje álgoálbmoga eret sin guovlluin ja dakko bokte besse geavahišgoahtit sin eatnamiid.

Čájáhus lea ovttasbargu gaskkal RiddoDuottarMuseat, Dáiddadállu, Sámi allaskuvlla ja Nationálamusea.

Nationálamusea johtá miehta Norgga

Dán geasi galget ollu dovddus dáiddabarggut Nationálamusea čoakkalmasas čájehuvvot iežaset “ruovttubáikkiin”, ja sii galledit buot riikka fylkkaid.  Muhtun sajiin čájehuvvo dáiddabargu dan sajis gos dat ráhkaduvvui, eará háviid fas lea motiiva dahje dáiddár mas/geas lea čanasteapmi báikái.

Ođđa Nationálamusea rahpasa 2022:s 

Go Nationálamusea ođđa visti rahpasa Oslos 2022:s, de boahtá Máret Ánne Sara  dáiddabargu leat dat vuosttaš dáiddabarggu maid oainnát boađáhatbáikkis. Mii illudit sávvat dutnje bures boahtima ođđa Nationálamuseai ja ođđasiid fas oaidnit dán dáiddabarggu.