Britta Marakatt-Labba, «Vi forhandler» (utsnitt), 2023. © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen
  • 18. juni 2024 kl. 17.00–19.00
  • Nasjonalmuseet – Vrimleområdet
  • Begrenset antall plasser

Velkommen til kunstnersamtale med Britta Marakatt-Labba, lansering av katalogen til utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting» og panelsamtale med bokas bidragsytere. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne!

Utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting» åpner opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.     

Marakatt-Labba har gjennom et halvt århundre vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi, men også med akvarell, skulptur, installasjon og grafikk.

Program

  • Kunstnersamtale med Britta Marakatt-Labba og kurator Anne Sommerin Simonnæs.
  • Panelsamtale med forfatterne av boken, ledet av Susanne Hætta.

Bidragsytere til boka

Susanne Hætta er en samisk forfatter, kunstner, fotograf, journalist og kulturskribent.  

Gunvor Guttorm er professor i duodji ved Sámi allaskuvla/Sámisk høgskole i Guovdageaidnu/Kautokeino.

Hilde Hauan Johnsen er en tekstilkunstner fra Tromsø. Hun arbeider i hovedsak med installasjoner.  

Maria Lind er en kurator, skribent og pedagog fra Stockholm. Hun er direktør for Konstmuseet i Norr i Kiruna.  

Sigbjørn Skåden er en samisk forfatter fra Skånland, med både samisk og norsk som skrivespråk. Han er bosatt i Tromsø.

Anne Sommerin Simonnæs er kurator samling i Nasjonalmuseet, med hovedansvar for tekstil og drakt. 

Randi Godø er kunsthistoriker og kurator samling og utstilling i Nasjonalmuseet.  

Oppmøte i vrimleområdet ved Auditoriet. Første til mølla-prinsippet gjelder. Arrangementet er gratis, og du trenger ikke inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Det er 18 års aldersgrense på dette arrangementet.

Velkommen!

Dáiddárságastallan, girjealmmuheapmi ja panelaságastallan: “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhusa oktavuođas

Bures boahtin dáiddárságastallamii Britta Marakatt-Labbain, su čájáhusa “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” kataloga almmuheapmái ja panelaságastallamii girječálliiguin. Mii sávvat buohkaid bures boahtin nuvttá doaluide!

“Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhus rahpá čájáhus valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis. Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin, muhto maiddái akvareallain, bácciiguin, installašuvnnain ja grafihkain.

Prográmma

  • Dáiddár Britta Marakatt-Labbain ja kuráhtor Anne Sommerin Simonnæs ságastallaba.
  • Panelaságastallan girječálliiguin, maid Susanne Hætta jođiha.

Girjji čállit

Susanne Hætta lea sámi girječálli, dáiddár, govvejeaddji, journalista ja kulturčálli.  

Gunvor Guttorm lea duodjeprofessor Sámi allaskuvllas Guovdageainnus.

Hilde Hauan Johnsen lea tekstiiladáiddár Romssas. Son bargá eanaš installašuvnnaiguin.

Maria Lind lea kuráhtor, čálli ja pedagoga Stockholmmas eret. Son lea direktevra davviguovllu dáiddamuseas Gironis: Konstmuseet i Norr.

Sigbjørn Skåden lea sámi girječálli Skániin eret, gii čállá sihke sámegilli ja dárogillii. Son orru Romssas.

Anne Sommerin Simonnæs lea Nationálamusea čoakkáldaga kuráhtor, ja sus lea váldoovddasvástádus tekstiillas ja biktasiin.

Randi Godø lea dáiddahistorihkkár ja Nationálamusea čoakkáldaga ja čájáhusaid kuráhtor.

Mii deaivvadit feaskáris mii lea Auditoriija olggobealde. Gii olle ovddemus-prinsihppa gusto. Doalut lea nuvttá, ja dása searvamii it dárbbaš ge sisabeassanbileahta Nationálamuseai. Dán lágideapmái lea 18 jahkásaš ahkemearri.

Bures boahtin!