Bildet viser de to slampoetene Ida Helene Benonisen og Asha Abdullahi
Foto: Isabel Berge
  • 24. august 2024 kl. 13.00–13.20 og 14.00–14.20
  • Nasjonalmuseet – Lyshall 3

Velkommen til slampoesi med Asha Abdullahi og Ida Helene Benonisen! Sammen går de i dialog med «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting», og fremfører et verk laget spesielt til utstillingen.

Abdullahi og Benonisen driver slampoesi-scenen Blue Monday på SALT i Oslo, hvor det holdes workshops, skrivestunder og poesikvelder.

Asha Abdullahi  

Asha Abdullahi er en slampoet som bruker tekstene sine til å uttrykke og belyse temaer som berører henne, spesielt i forhold til minoritetserfaring. Med bakgrunn fra Somaliland, betegner Abdullahi seg som en «Third culture kid».

Ida Helene Benonisen

Ida Helene Benonisen (hun/de) er en samisk-norsk slampoet og aktivist. Hun er opptatt av å bruke poesi både som et utrykk for det personlige og nære, og som et virkemiddel i sin aktivisme og sitt politiske engasjement. Hennes poesi var en sentral del av Fosen-aksjonen, da Benonisen tok seg inn på Olje- og energidepartementet.

Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba er en kunstner som gjennom et halvt århundre har vært en av Sápmis mest sentrale. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi, men også med akvarell, skulptur, installasjon og grafikk. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Oppmøte i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Første til mølla-prinsippet gjelder. Arrangementet er gratis, men du må ha inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. 

Slampoesiija Asha Abdullahiin ja Ida Helene Benoniseniin: “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” 

Bures boahtin slampoesiijai Asha Abdullahiin ja Ida Helene Benoniseniin! Fárrolaga soai ságastallaba “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” dáidagiin, ja ovdanbuktiba dáidaga maid leaba ráhkadan earenoamážiid dán čájáhussii.

Abdullahi ja Benonisen doaimmaheaba slampoesiija-lávddi Blue Monday mii lea SALTas Oslos. Doppe lágiduvvojit bargobájit, čállinbottut ja poesiijaeahkedat.

Asha Abdullahi  

Asha Abdullahi lea slampoehta gii teavsttaiguin ovdanbuktá ja čalmmustahttá fáttáid mat guoskkahit su, earenoamážiid unnitlohkoálbmoga vásáhusaid vuođul. Su somalialaš duogážiin son gohčoda iežas “Third culture kid”.

Ida Helene Benonisen

Ida Helene Benonisen lea sámi-dáru slampoehta ja aktivista. Sutnje lea dehálaš poesiijain sihke dovddahit persovnnalašvuođa ja lagasvuođa, ja maiddái geavahit dan váikkuhangaskaoapmin iežas aktivismmas ja politihkalaš áŋgiruššamis. Su poesiija lei guovddážis Fosen-akšuvnnas, dalle go Benonisen čákŋalii Oljo- ja energiijadepartementii.

Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba lea čuohtejahkebeale áigodagas leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin, muhto maiddái akvareallain, bácciiguin, installašuvnnaiguin ja grafihkain. Son lea inspirašuvdna nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Mii deaivvadit “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhusas. Dat gii olle ovddemus–prinsihppa gusto. Lágideapmi lea nuvttá, muhto dása searvamii ferte dus leat sisabeassanbileahtta Nationálamuseai.