Fattige kunstnere – dårligere kvalitet?

Er elendig privatøkonomi grunnen til at flere malerier fra kunstnergruppen Cobra er i dårlig stand? 75 år etter at det historiske fellesskapet ble startet, leter vi etter svar i selve malingen.

Tekst av senior konservator Ida Antonia Tank Bronken

Asger Jorns stol og maling i hans studio i Paris i 2020.
Foto: Nasjonalmuseet / Ida Bronken

Kunstnergruppen Cobra var et intellektuelt kunstnerfelleskap som hadde stor betydning for utviklingen av abstrakt kunst etter andre verdenskrig. Gjennom spontanitet, inspirasjon fra eldre tiders folkekunst og barnetegninger laget de kunst ment for alle samfunnslag – og som en motpol til krigens idealiserte kunst. Gruppen bestod av blant andre danske Asger Jorn og nederlandske Karel Appel. I dag kan kunst av begge disse to oppleves i Nasjonalmuseets samlingspresentasjon. De to utstilte maleriene er også kilder i forskning som kan gi ny kunnskap om Cobra-kunstnernes virke. 

En etablert oppfatning er at kunstnere som Asger Jorns til tider dårlige økonomi har hatt en direkte sammenheng med at maleriene hans fra perioden har trengt behandling av konservatorer og hatt skader. I skarp kontrast til tidligere malere med mer akademisk utdannelse og etablerte karrierer, har oppfatningen vært at materialene til Jorn og andre Cobra-kunstnere har vært laget med billigere materialer og dermed har vært «dårligere». Men, blant maleriene som har vært til behandling hos Nasjonalmuseets konservator i løpet av de siste ti årene, er det ikke de tidlige verkene fra Jorns fattigere periode som har vist seg å være mest ustabile. Det er faktisk enkelte malerier fra tiden etter Jorns kunstneriske og økonomiske gjennombrudd rundt 1955, som har større behov for konservering. 

Hvordan kan det ha seg? 

Cobra 

  • Kunstnergruppen Cobra var et intellektuelt felleskap for kunstnere, forfattere og diktere og eksisterte i 1948–1951. 
  • Cobra ble stiftet i Paris 8. november 1948 av Asger Jorn (1914–1973), Christian Dotremont (1922–1979), Joseph Noiret (1927–2012), Karel Appel (1923–2006), Constant Anton Nieuwenhuys (1920–2005) og Guillaume Cornelis van Beverloo (også kalt Corneille) (1922–2010).
  • Navnet er en sammenstilling av de første bokstavene i grunnleggernes hjembyer: Copenhagen, Bruxelles og Amsterdam.
  • Gruppen fokuserte på flere samarbeidsprosjekter, felles utstillinger og utgivelser.
  • Gruppens opprinnelige medlemmer kom fra danske Høst, nederlandske Reflex og Belgiske Revolusjonære surrealist gruppe. Flere andre kunstnere kom til i etterkant. 
Den danske gruppen Høst i 1948.
Foto: Ukjent / Museum Jorn arkivet

Bildet over viser den danske gruppen Høst i forbindelse med en utstilling i 1948. Samme år stiftet noen av Høst-medlemmene kunstnerfellesskapet Cobra. I første rekke fra venstre: Asger Jorn, Corneille og Constant. Andre rad fra venstre: Karel Appel, Tonie Sluyter og Christian Dotremont.

Dårlig råd, dårlige materialer?

Ringsted Folketidende, 18.03.1941, s. 3. kilde: Det kongelige danske bibliotek.

Kunstnere som Jorn, Appel, Egil Jacobsen (1910–1998) og Pierre Alechinsky (f. 1927) har laget malerier som har svært forskjellig tilstand, malingsoverflate og påføringsteknikk. Samtidig er det flere likheter mellom verk fra forskjellige perioder i kunstnernes produksjon som kan gjøre malerikonservatorer nysgjerrige.  

Livssituasjon, verdensomstendigheter og mangel på tradisjonell kunstnerutdannelse kan være bakenforliggende årsaker til tilstandsproblemer med verk signert Cobra-kunstnerne. Dette har blant annet blitt foreslått av konservator Bernt Hacke. Han arbeidet i Danmark i en periode hvor flere av kunstnerne ennå var i live, og Hacke hadde derfor sannsynlig tilgang til en del førstehåndskunnskap. Hans teori om behovet for behandling for mange Cobra-verk var materialkvalitet:  

«Mesteparten av de viktige verkene ble laget i løpet av og etter andre verdenskrig mens det var nesten umulig å få materialer av god kvalitet, og kunstnernes finansielle omstendigheter tillot dem ikke å kjøpe materialer av bedre kvalitet», hevdet Bernt Hacke i 1987 (Hacke, 1987). 

I Danmark var tilgangen på linolje til maling dårlig under og i en periode etter andre verdenskrig. Flere aviser erklærte at man brukte erstatninger som hvalolje og sildeolje. Men, det har ikke vært mulig å se en sammenheng mellom erstatningsmaterialer og tilstand, i de maleriene vi har undersøkt så langt.

Gammelt, men også godt 

Mange malerier er gjennomgått for å undersøke om det kan være en sammenheng mellom tilstandsproblemer i enkelte malerier laget av Cobra-kunstnere. I noen nyere malerier har oljemaling som er vannløselig, vært veldig oppsprukket eller hadde områder som var myke (Bronken, 2023). Enkelte malerier hadde til og med såpass myk maling at det hadde dannet seg dråper. Det som var påfallende var at ingen av de maleriene som hadde slike problemer, var laget i perioden da kunstnerne slet mest økonomisk, eller malingsprodusentene i Danmark var kjent for å blande hval- og fiskeolje inn i produktene sine. 

Mange av verkene fra perioden under og etter krigen er i meget god tilstand. Som et av Nasjonalmuseets verk av Asger Jorn, fra 1949. Det henger i dag i samlingspresentasjonens rom 68 i Nasjonalmuseet. Lerretet som er brukt er grovt og har en åpen vev, men malingslaget er solid og stabilt.  

Asger Jorn, «Masker», 1949. © Donation Jorn / BONO, Oslo
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Jorn-malerier fra syv samlinger i Norge og Danmark har blitt undersøkt nærmere. Så langt er det først etter Jorns kunstneriske og økonomiske gjennombrudd rundt 1955, at enkelte malerier viser utpregede tilstandsproblemer. For å unngå eventuelle tilfeldige sammenfall mellom biografiske data og tilstand observert i maleriene, ble de samme undersøkelsene gjort i mindre skala for flere malere som var tilknyttet Cobra. Undersøkelser av Karel Appels malerier viste den samme tendensen. De verkene vi vet har utfordringer grunnet særlige problemer i malingslagene, er laget i tiden etter at han har flyttet til Paris og begynt å tjene gode penger på kunsten sin. 

Karel Appel, «Sårede øyenstikkere», 1961. © Karel Appel / BONO, Oslo
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
Myk maling som er deformert og slipper tak fra grunderingen. Detalj fra «Sårede øyenstikkere» (1961) av Karel Appel.
Foto: Jaap Boon

Appels øyenstikkere 

I 1965 kjøpte Nasjonalgalleriets venner Appels maleri Sårede øyenstikkere (1961). Maleriet som i dag henger i rom 75 i samlingspresentasjonen i Nasjonalmuseet, har områder med myk maling som er sårbar for vann og berøring. Til sammenligning tåler overflaten betraktelig mindre enn Masker laget av Asger Jorn i 1949. Appel hadde i 1961 gode salg og inntekt både i Europa og USA. 

Karel Appel i sitt studio i en okkupert bygning i Amsterdam, 1947.
Foto: Nederlands Fotomuseum / Dirk de Herder

Karel Appel omtalte seg som «amsterdammer» i mange år etter at han hadde flyttet mer eller mindre permanent fra Nederland. Det har ikke vært like mange malerier tilgjengelige for undersøkelse av Appel som for Jorn. Fra litteratur og de samlingene som har vært tilgjengelige, er det så langt ikke funnet noen malerier med lignende myk, «dryppende» maling fra tiden han jobbet i Amsterdam.  

Kjente malerier med myk eller dryppende oljemaling plassert på en tidslinje.

Forurensing? 

Fem år etter krigen flyttet Appel til Paris. Paris var på 1950- og 1960-tallet fortsatt et av de viktigste visningsstedene for kunst i Europa. Kan det være tilfeldig at så mange av verkene som ble solgt her, og som deretter har kommet inn i norske samlinger, har tilstandsproblemer? En gjennomgang av konserveringslitteratur viser at det med få unntak er de påvirkede verkene som er laget etter andre verdenskrig. Så langt er det flere mulige årsaker til dette: Det kan være lokale variasjoner i malingsproduksjon, endringer i oljeproduksjonen internasjonalt eller lokale variasjoner i svovelforurensning (Bronken, 2023). 

Sammensetning av historiske luftforurensningsnivåer og kjente tilfeller av myk maling.

Temperatur, luftfuktighet, lys, oksygen og forurensning kan spille inn og påvirke lagene med maling. Olje maling er ment å både danne et lag som tåler både berøring og noe rengjøring. Om omgivelsene ikke er ideelle skjer ikke alltid dette. Byer som London, Paris og München har tidvis hatt veldig høye nivåer av svovelholdig luftforurensning. En sammenstilling av historiske nivåer for forhøyede forurensningsnivåer sammenfaller med toppene for kjente tilfeller med myk maling.

Andre mulige fellesnevnere for verkene i dårlig tilstand, kan være hvilken maling kunstnerne har brukt. Her er det ikke mulig å finne et merke som alle beviselig har brukt i den tidsperioden med verk med myk og sårbar maling. Av det som er mulig å innhente av informasjon, er det et par malingsmerker fra Frankrike som flere av kunstnerne har brukt i samme periode. 

Kjente malingsmerker brukt av Asger Jorn (over) og Karel Appel (nederst) på en tidslinje.

Først og fremst har gjennomgang av flere viktige samlinger med verk av Cobra-malere oppklart misforståelser som det ikke ville vært mulig å avklare med kun Nasjonalmuseets verk. Et større sammenligningsgrunnlag er nødvendig. Det som er sikkert, er at da både Karel Appel og Asger Jorn flyttet til Paris og begynte å tjene godt, er enkelte problematiske tilstander avdekket i maleriene deres. Mens i perioden da enten kunstnerne eller malingsprodusentene selv brukte alternative materialer, som man skulle tro ville forringe kvaliteten på malingen, er kunstverkenes malingslag i overraskende god stand. Første del av denne forskningen er nå publisert i boken «Soft Paint and the Care of Paintings» (Archetype Publications, 2023). 

For å finne mulige sammenhenger og årsaker til sårbarheten i oljemalingen i noen av de senere verkene til Cobra-kunstnerne, må man lete videre med fokus på perioden da de hadde god økonomi og tilgang på materialer de ønsket å bruke. Nasjonalmuseet forsker videre på dette. 

Referanser

Atkins, G. (1968) Jorn in Scandinavia 1930–1953: A Study of Asger Jorn’s Artistic Development from 1930 to 1953 and a Catalogue of his Oil Paintings from that Period. København: Borgens Forlag. 

Bronken, I.A.T. (2022) French Connections. Soft and dripping paint in Cobra and Art Autre (1949- 1972). PhD thesis. Amsterdam School for Heritage and Memory Studies (AHM), University of Amsterdam.

Bronken, I.A.T. (2023) Soft paint and the care of paintings. London: Archetype Publications. 

Hacke, B. (1987) The care of Cobra: on conservation of Cobra paintings in Denmark, 
Zeitschrift kunsttechnologie und konservierung, 1(2), s. 133–141. 

Stokvis, W. (2017) COBRA. The History of a European Avant-Garde Movement 1948–1951. Rotterdam: Nai010. 

Har du spørsmål om temaet?

Ida Antonia Tank Bronken

Seniorkonservator - malerikonservator