arkivskuffer
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Norsk kulturråd lyste i september 2020 ut en anbudskonkurranse med mål om å: «etablere og utvikle rollen som ansvarlig datasettforvalter i museumssektoren og sikre at et utvalg datasett er oppdatert og tilgjengelige på lang sikt».

Nasjonalmuseet leverte tilbud og ble sammen med Norsk Folkemuseum tildelt oppdraget.

Nasjonalmuseet skal jobbe med følgende datasett:

  • Kunstnernavn
  • Kunstverksbetegnelser

Vi ønsker:

  • Å gjøre datasettene mer tilgjengelige for deling/ høsting ved å linke til større, internasjonale autoritetsressurser.
  • Å øke datasettenes informasjonsverdi ved å berike dem både med struktur og innhold.
  • Å holde datasettene oppdaterte en tid fremover ved å ta redaktøransvar i ett år og samtidig undersøke og foreslå alternativer for langsiktig forvaltning av datasettene.

Det langsiktige målet for dette er å understøtte en standardisering av begrepsapparat i norske museer, en lenking mellom like termer og navn på tvers av samlinger og en effektivisering av katalogiseringsarbeid.

Datasettene med kunstnere og verksbetegnelser kan gi både norske, nye tilskudd og ekvivalenter til eksisterende innføringer i internasjonale autoritetslister som henholdsvis Union List of Artist Names (ULAN), Virtual International Authority File (VIAF) og Art and And Architecture Thesaurus (AAT).

Ved å løfte disse to datasettene videre ut i anerkjente, internasjonale autoritetsregistre, vil navn og termer kvalitetssikret i vårt nasjonale nettverk bli tilgjengelig for utenlandske brukere.

Det er spesielt viktig at de nasjonale delene av listene (f.eks. navn på kunstnere som ikke er allment kjente) blir brakt videre inn i de større registrene der de mangler, eller der de finnes fra før, men mangler norsk ekvivalent.

Vi ønsker å analysere dagens beste praksis for utveksling og utbygging av kontrollerte vokabularer og lete etter effektive og langsiktige metoder for henting og levering av informasjon til autoritetslistene.

Kunstnernavn – Beskrivelse og metode

Kunstnernavn, eller «Autoritetsliste over kunstnere i Norske samlinger», er et forenklet tillegg og videreføring av Norsk Kunstnerleksikon, med kvalitetssikrede navn i norske kunstsamlinger fra Kunstnerleksikonet opphørte i 1986 og frem til i dag. Listen inneholder også norske stavemåter på utenlandske kunstnernavn i norske samlinger. Denne navneautoritetslisten er nyttig for alle som dokumenterer kunstnere fra offentlige norske samlinger. I tillegg til å oppdatere datasettet med de siste innførsler fra 2018-2020, ønsker vi å berike datasettet ytterligere ved å utvide modellen og legge til rette for manglende, kvalifiserende metadata (som grad av sikkerhet ved datering, foretrukne verdier for benevning, -nasjonalitet og -livsrolle), samt lenke alle navn til ULAN (i tillegg til VIAF).

Verksbetegnelser – Beskrivelse og metode

Verksbetegnelser, eller «Kunstverkinndeling: Hovedkategori (A.2.3.B)» og «Kunstverkinndeling: Underkategori (A.2.4. B)» har verdi som påbygging av Feltkatalogen 2002/2015. Vi ønsker å finne en forvaltningsmodell for videreutvikling for vedlikehold av dette kjernedatasettet (i kunstsamlingssammenheng), med betegnelser for billedkunst Forhåpentligvis kan en ny modell sette presedens for langsiktig forvaltning for (deler av, eller hele) Feltkatalogen, noe som vil være et naturlig neste steg.

Datasettbrukere og vedlikehold

Datasettene er spesielt aktuelle for institusjoner med norske kunst- og kunstindustrisamlinger og generelt sett er det aktuelt for alle som trenger autoritetsfiler for navn til kunstnere i norske, offentlig samlinger.  Ved å ta et aktivt redaktøransvar vil Nasjonalmuseet kontakte de ulike fagmiljøene i kunstnettverket og kartlegge behov for oppdateringsrutiner/ ny strukturering/ arbeidsfordeling - og i første omgang sette opp en kvartalsvis oppdatering i 2021 av alle aktuelle deler av listene.

 

For informasjon om Kulturrådets utlysning klikk her

For mer informasjon kontakt:

Magnus Bognerud

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Yvonne M. Brenden Hansen

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Støttet av