Britta Marakatt-Labba, «Historjá» (utsnitt), 2007 © Marakatt-Labba, Britta / BONO
Foto: KORO / Cathrine Wang
  • Fra uke 14-25 
  • Nasjonalmuseet

I denne omvisningen vil elevene bli bedre kjent med Britta Marakatt-Labbas kunstnerskap. Gjennom sentrale verk som spenner fra 1970-tallet og frem til i dag, åpner utstillingen opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers, hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.  

Gjennom et halvt århundre har Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Verksted: Simultanbrodering – «Å reise eller å bli» 

Etter omvisningen kan elevene delta i et verksted hvor de får arbeide med å lage et stort broderi i fellesskap. Broderiet lages med inspirasjon fra omvisningen og etter felles refleksjoner rundt tematikken i utstillingen. 

Velkommen!  

 

Klassetrinn: Mellomtrinnet 
Antall elever: En skoleklasse som deles i to  
Oppmøte: Vestibylen i Nasjonalmuseet  
Varighet: 45 min eller 90 min (med og uten verksted) 
 
Fag: Norsk, samisk visuell kultur, samisk historie og samfunn, samfunnsfag, historie, demokrati og medborgerskap, politikk og menneskerettigheter, kunst og visuelle virkemidler, kunst og skapende arbeid, duodji, håndverk, design og produktutvikling.  
 
Periode: Fra uke 14-25  
 
Forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no

Oahpisteapmi ja bargobádji  – «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» 

Dán oahpisteamis oahpásnuvvet oahppit sámi dáiddárin Britta Marakatt-Labbain (r. 1951, Sápmi). Dehálaš dáidagiid bokte, mat leat ráhkaduvvon 1970-logus gitta otnážii, rahpá čájáhus valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis. 

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin. Son lea inspirašuvdnan nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Bargobádji: Sággat ovttas – “Johtit vai orrut” 

Oahpisteami maŋŋil besset oahppit searvat bargobádjái, gos besset sággat stuorra gova searválagaid. Sákkaldatgovva ráhkaduvvo oahpisteami vuođul ja maŋŋil go leat oktasaččat smiehttan čájáhusa fáttáid birra. 

Bures boahtin! 

Luohkkádássi: Gaskadássi
Man ollu oahppit: Okta skuvlaklássa   
Čoahkkaneapmi: Nationálamusea váldofeaskáris  
Man guhká bistá: 45 minuhta dahje 90 minuhta (oktan ja earret bargobájiin) 
 
Fágat: Dárogiella, sámi visuálalaš kultuvra, sámi historjá ja servodat, servodatfága, historjá, demokratiija ja mielborgárvuohta, politihkka ja olmmošvuoigatvuođat, dáidda ja visuálalaš gaskaoamit, dáidda ja hutkkálaš bargu, duodji, giehtaduodji, hábmen ja buvttaovdánahttin. 
 
Áigodat: Vahkku 14 rájes gitta vahkku 25 rádjái  
 
Sáddes jearaldaga e-postii: omvisninger@nasjonalmuseet.no