Britta Marakatt-Labba, «Historjá» (utsnitt), 2007 © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: Cathrine Wang / KORO
  • Fra uke 14-25
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til omvisning i utstillingen Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting. Her blir elevene kjent med Britta Marakatt-Labbas kunstnerskap, gjennom sentrale verk som spenner fra 1970-tallet og frem til i dag. Opplegget avsluttes med et besøk i verkstedet hvor elevene får arbeide med broderi. Både i omvisningen og i verkstedet reflekteres det over kunst i forhold til identitet og tilhørighet, og kunst som et viktig aktivistisk og politisk verktøy. 

Gjennom et halvt århundre har Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Hun arbeider hovedsakelig med broderi, og har et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie. Marakatt-Labba regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter. Utstillingen Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting åpner opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers hvor miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.  

Klassetrinn: Ungdomsskole og videregående skole 
Antall elever: En skoleklasse som deles i to
Oppmøte: Vestibylen i Nasjonalmuseet 
Varighet: 90 min 

Fag: Norsk, samisk visuell kultur, samisk historie og samfunn, samfunnsfag, historie, demokrati og medborgerskap, politikk og menneskerettigheter, kunst og visuelle virkemidler, kunst og skapende arbeid, duodji, håndverk, design og produktutvikling.
 
Periode: Fra uke 14-25 

Forespørsel sendes til: omvisninger@nasjonalmuseet.no

Oahpisteapmi ja bargobádji: «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» čájáhusas 


Bures boahtin oahpisteapmái Britta Marakatt-Labba – Bastilis sákkaldagat čájáhussii. Dáppe oahpásmuvvet oahppit dáiddáriin Britta Marakatt-Labbain (r. 1951, Sápmi) dehálaš dáidagiid bokte, mat leat ráhkaduvvon 1970-logus gitta otnážii. Loahpas lágideamis besset oahppit fitnat bargobájis ja bargat sákkaldagaiguin. Sihke oahpisteamis ja bargobájis galget oahppit smiehttat movt dáidagiin boahtá ovdán identitehta ja gullevašvuohta, ja movt dáidda sáhttá doaibmat aktivisttalaš ja politihkalaš váikkuhangaskaoapmin.  

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin. Son lea inspirašuvdnan nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas. Britta Marakatt-Labba – Bastilis sákkaldagat čájáhus rahpá čájáhus valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis. 

Luohkkádássi: Nuoraidskuvla ja joatkkaskuvla 
Man ollu oahppit: Okta skuvlaklássa 
Deaivvadit: Nationálamusea váldofeaskáris 
Man guhká bistá: 90 minuhta
 
Fágat: Dárogiella, sámi visuálalaš kultuvra, sámi historjá ja servodat, servodatfága, historjá, demokratiija ja mielborgárvuohta, politihkka ja olmmošvuoigatvuođat, dáidda ja visuálalaš gaskaoamit, dáidda ja hutkkálaš bargu, duodji, giehtaduodji, hábmen ja buvttaovdánahttin. 

Áigodat: Vahkku 14 rájes gitta vahkku 25 rádjái  
 
Sáddes jearaldaga e-postii: omvisninger@nasjonalmuseet.no